AZONAL TOPRAKLAR

Dış kuvvetlerin aşındırıcı etkisi sonucu taşınarak biriktirilen malzemenin ayrışmasıyla oluşan topraklardır. Düzenli horizon yapısına sahip olmayan bu topraklar, genellikle mineral yönünden zengindir.

ALÜVYAL TOPRAKLAR 

Alüvyal topraklar, akarsuların taşıdığı malzemenin (alüvyon) delta veya dağ içi ovaları gibi eğimin
az olduğu alanlarda birikmesiyle oluşur. Oldukça kalın ve geçirgen olan bu topraklar, akarsuyun geçtiği yerlerde anakayanın özelliklerinden etkilenir. Alüvyonlar, besin maddesi yönünden zengin ve tarım için oldukça elverişlidir (Görsel 1.134).

KOLÜVYAL TOPRAKLAR 

Kolüvyal topraklar, eğimli yamaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşur (Görsel 1.135). Kumlu ve çakıllı bir yapıya sahip olan bu toprakların su geçirgenliği yüksek, su tutma kapasiteleri ise düşüktür. Bu toprakları oluşturan kumların erozyonla taşınması sonucu geride iri malzeme kalır. Bu şekilde oluşan topraklara da litosol (taşlı toprak) denir (Görsel 1.136).

REGOSOLLER

Regosoller, volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşur (Görsel 1.137).

LÖSLER

Lösler rüzgârların (Görsel 1.138), morenler de buzulların taşıdıkları malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklardır (Görsel 1.139).

KAYNAKÇA:

COĞRAFYA – 10 Ders Kitabı ( Kenan TÜRKEZ – Mutlu KARAKOÇ – Nurullah BALŞEN – Tolga PEKTAŞ – İsmail ÖZDOĞAN)  ISBN 978-975-11-4530-7